Joooo

39 tekstów – auto­rem jest Joooo.

Są książki, przez które się brnie, ale są i ta­kie, przez które się płynie. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 4 marca 2015, 01:19

Je­dyna po­zytyw­na rzecz ja­ka mnie w życiu spot­kała, to wy­niki ba­dań na obec­ność wi­rusa HIV. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 28 lutego 2015, 16:20

Człowiek, który się nie roz­wi­ja jest de fac­to mar­twy. Bo­wiem tyl­ko stan nieby­tu jest trwały i niezmienny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2014, 22:36

Wiersze nienapisane

Wier­sze nienapisane
do ni­kogo zaadresowane
stworzo­ne w przypływie szaleństwa
i bun­tu wo­bec społeczeństwa

Nikt je przeczytał
Po czym za­bił, zamordował
pog­rzeb skrom­ny urządził
na szuf­la­dy dnie pochował 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 kwietnia 2014, 22:02

Jes­tem cieniem włas­ne­go szczęścia. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 18 lutego 2014, 18:14

Ku mojemu zdumieniu

Ku mo­jemu zdumieniu,
Nie ciebie kochałem,
Ku mo­jemu zdumieniu,
Nie ciebie uwiel­białem.

Wychwa­lałem i owszem,
Twe wdzięki, urodę,
Sta­rałem się zrozumieć,
Twą piękną śle­potę.

Po co się trudziłem?
Cze­mu próbo­wałem?
Zbyt wiele ra­zy
Dlacze­go powracałem?

Ty nig­dy nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2014, 22:53

Nadzieja jest jak po­wiet­rze, nieważne jak będziesz się sta­rał, nie da się bez niej żyć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 stycznia 2014, 21:40

Życie to in­westyc­ja bezzwrotna. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 stycznia 2014, 19:06

Ludzie wręcz uwiel­biają sto­sować kos­me­tyki pop­ra­wiające cha­rak­ter. Do naj­po­pular­niej­szych na­leżą wszel­kiego rodza­ju maseczki. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 12 stycznia 2014, 20:17

We­sołych Świąt Wszys­tkim!! :D 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 grudnia 2013, 16:43
Zeszyty
  • Myśli – Po pros­tu - ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 marca 2015, 01:19Joooo do­dał no­wy tek­st Są książki, przez które [...]

4 marca 2015, 01:19Joooo sko­men­to­wał tek­st Jedyna po­zytyw­na rzecz ja­ka [...]

2 marca 2015, 16:50scorpion sko­men­to­wał tek­st Jedyna po­zytyw­na rzecz ja­ka [...]

28 lutego 2015, 16:20Joooo do­dał no­wy tek­st Jedyna po­zytyw­na rzecz ja­ka [...]